(030) 223 97 99

///Grontmij en Pondera bereiden een van 's werelds...

Grontmij en Pondera bereiden een van 's werelds grootste windparken op zee voor

07-05-2015

Grontmij en Pondera bereiden een van 's werelds grootste windparken op zee voor
Advies- en ingenieursbureau Grontmij en Pondera Consult gaan de uitgifte van kavels III en IV van het offshore windenergiegebied Borssele voor het Ministerie van Economische Zaken voorbereiden. Het offshore windpark voor de Zeeuwse kust zal in de toekomst ongeveer 1,4 miljoen huishoudens van duurzaam opgewekte energie voorzien en wordt daarmee één van ’s werelds grootste windenergiegebieden.
 
Grontmij en Pondera Consult zullen niet alleen de milieueffectrapportage en de passende beoordeling opstellen voor kavel III en IV, maar ook voor een innovatiekavel binnen dit gebied. Op deze kavel worden innovaties voor windturbines, funderingen, bouwmethodes en onderhoudsconcepten gedemonstreerd. Hiervoor wordt een apart kavelbesluit genomen. De resultaten van deze studies zijn een belangrijke basis voor de uitgifte van de kavels III en IV, die in 2016 is voorzien, en de innovatiekavel.
 

Windkavel I en II 

In 2014 waren Grontmij en Pondera Consult verantwoordelijk voor de milieueffectrapportages en passende beoordelingen van windkavel I en II van windenergiegebied Borssele. Marc Kreft, senior projectmanager bij Grontmij: “Deze opdracht betekent een continuering van de werkzaamheden in Borssele en in de samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. Het toont vertrouwen in onze kennis en ervaring, en onderstreept onze goede samenwerking.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Infrastructuur en Milieu, september 2014

Achtergrond windenergie op zee

Het wetsvoorstel windenergie op zee maakt versnelling en opschaling van windenergie op zee mogelijk door vergunningen flexibeler te maken. Eerst wordt via kavelbesluiten bepaald op welke locatie en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd mag worden, zonder dat hier eisen worden gesteld aan een specifieke techniekkeuze. In het kavelbesluit worden belangen afgewogen en toetsen voor verschillende natuuraspecten geïntegreerd. Na het kavelbesluit volgt de tender met vergunningverlening en subsidietoekenning.

Offshore windenergiegebied Borssele is het eerste offshore windenergieproject dat volgens het nieuwe wetsvoorstel windenergie op zee wordt uitgevoerd. In het windenergiegebied Borssele wordt de komende jaren circa 1400 MW aan windparken gerealiseerd. Hiermee ontstaat een groot offshore windpark met een oppervlakte van 344 km2 voor de Zeeuwse kust dat twaalfmaal zo groot is als het grootste huidige offshore windpark van Nederland. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet om de Europese doelstelling van 14% duurzaam opgewekte energie in 2020 te behalen.

Bron: www.grontmij.nl